Consultaties

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening consulteert regelmatig belanghebbenden in de financiële sector bij de totstandkoming of aanpassing van regelgeving. Zij kunnen op deze manier hun kennis en inzichten met het CDFD delen.

Het gaat hierbij meestal om concept-adviezen van het CDFD, die (na de consultatie) als definitief advies aan het ministerie van Financiën worden voorgelegd. Eerder verschenen consultatiedocumenten zijn op deze pagina te vinden. 

Voor reacties op ter consultatie aangeboden documenten gelden in het algemeen de volgende spelregels:

Ingestuurde reacties zijn openbaar en worden op de CDFD-website geplaatst, tenzij expliciet is aangegeven dat de reactie vertrouwelijk moet worden behandeld. Het CDFD behoudt zich het recht voor anonieme reacties niet te plaatsen. Er vindt geen individuele terugkoppeling plaats richting organisaties of individuen die een reactie hebben gezonden aan het CDFD. 

Reacties op een consultatiedocument kunnen worden verzonden aan: 

College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

Postbus 556
2501 CN Den Haag
Email: info@cdfd.nl