9 juli 2024

Vacature Collegelid

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) zoekt een Collegelid

Expert op het vlak van toetsdeskundigheid met een breed netwerk in de examenwereld

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) adviseert en ondersteunt de Minister van Financiën bij het borgen van de vakbekwaamheid van financieel dienstverleners conform de eisen in de Wet op het financieel toezicht (Wft). De grondslag van het College is het Instellings- en mandaatbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening.

Het CDFD:
• Draagt zorg voor goede en actuele Wft-examens;
• Adviseert de minister van Financiën op het terrein van vakbekwaamheid door onder meer advies te geven over toetstermen en ontwikkelingen;
• Erkent private exameninstituten en houdt toezicht op hun taakuitvoering.

Het College bestaat uit vijf leden en wordt ondersteund door een stafbureau met dagelijkse leiding.

Per 1 januari 2025 ontstaat door het verlopen van de benoemingstermijn van collegelid Cor Sluijter een vacature in het College. Het aandachtsgebied van Cor Sluijter heeft betrekking op toetsdeskundigheid, accreditatie en toezicht. De kandidaat dient een diepgaande kennis van- en ervaring op deze gebieden te hebben. Cor Sluijter is als collegelid ook voorzitter van de Commissie Examenontwikkeling en Kwaliteitsborging (CEK).

Profiel van het nieuwe lid:
• deskundig op het gebied van examinering en kwaliteitszorg bij toetsing en examinering;
• ervaring met en kennis van onderzoeksmethoden en technieken op het gebied van toets- en itemanalyse;
• bekendheid met (psychometrische) modellen die gebruikt worden bij het toetsen van vaardigheden en competenties en richting kunnen geven aan het toepassen van nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied bij het toetsen van (advies)vaardigheden en competenties in de financiële dienstverlening;
• beschikt over een breed netwerk in de examenwereld;
• affiniteit met ICT en ICT-toepassingen in onderwijs en toetsing;
• heeft een academisch werk- en denkniveau.

Algemene eisen:
• brede maatschappelijke belangstelling;
• inzicht in maatschappelijke – en politieke verhoudingen;
• standvastig maar bereid tot concessies en consensus;
• integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel;
• bij voorkeur actuele bestuurlijke en toezichthoudende ervaring;
• geen conflicterende belangen.

Vaardigheden:
• communicatief sterk;
• beschikt over visie en kan een vertaalslag maken van strategie naar uitvoerbaarheid.
• kan zich concentreren op hoofdlijnen en op langetermijnbeleid;
• heeft inspirerend, stimulerend en adviserend vermogen;
• kan goed samenwerken;
• het vermogen om over de grenzen van de eigen organisatie te kijken.

Tijdsbeslag, benoemingstermijn en vergoeding
Van het collegelid wordt een inzet van gemiddeld acht uur per maand verwacht. Het College vergadert ongeveer acht tot tien keer per jaar. De CEK vergadert vier keer per jaar. De vergaderingen vinden doorgaans plaats in het centrum van het land. Het betreft een benoeming voor een periode van 4 of 5 jaar met een eenmalige mogelijkheid tot verlenging. Het collegelid ontvangt een vergoeding conform schaal 18 cao Rijk (circa 16.500 euro per jaar) en een reiskostenvergoeding.

Procedure
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Cor Sluijter op 06-10572430.
Uw sollicitatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag uiterlijk 25 augustus. Deze kunt u sturen naar de directeur van het stafbureau, Jacqueline Mathey: j.mathey@cdfd.nl. Het streven is de sollicitatieprocedure in oktober af te ronden, zodat de beoogde kandidaat voor 1 november kan worden voorgedragen aan de minister van Financiën.

Het CDFD wil een goede afspiegeling zijn van de maatschappij en streeft naar een divers en inclusief samengesteld College waarin respect centraal staat.

Aanmelden nieuwsbrief

U kunt zich hieronder aanmelden voor nieuwsberichten van het CDFD. U ontvangt een notificatiemail wanneer het CDFD een nieuwsbrief publiceert.

https://cdfd.nl/wp-content/uploads/2021/06/Rectangle-Copy-32.jpg