Privacyverklaring CDFD

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening  (CDFD) verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens betreft alle informatie waarmee een natuurlijk persoon (de betrokkene) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken (d.w.z. van ontvangen en opslaan, tot aanpassen, doorsturen en verwijderen), zijn onder meer:

 • basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, geslacht en functie;
 • contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
 • technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt;
 • persoonsgegevens die u ons verstrekt als u bij ons solliciteert, zoals CV, motivatiebrief, opleidings- en loopbaangegevens;
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

Bijzondere gegevens

Wij verwerken bewust geen bijzondere persoonsgegevens zoals ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid, gezondheids- of strafrechtelijke gegevens.

2. Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens wanneer dat wettelijk verplicht is. Maar ook als u ons zelf informatie toestuurt via info@cdfd.nl, in een open veld of een bericht in een contactformulier, als u onze website bezoekt, bij ons solliciteert, uw visitekaartje aan ons geeft of  informatie aan ons verstrekt  tijdens (telefoon)gesprekken/e-mailcontact   en wanneer u medewerking verleent aan onderzoeken van het CDFD. In bijna alle gevallen (wettelijke verplichting uitgezonderd)  heeft u zelf de keuze of u persoonsgegevens aan het CDFD  verstrekt of niet. Bij de invoer van persoonsgegevens geeft het CDFD  aan welke gegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel . Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld via (openbare) registers (zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel).

3. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

In alle relaties die wij aangaan zijn persoonsgegevens nodig om uiteindelijk de best mogelijke dienstverlening en samenwerking te bieden. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Nakomen wettelijke verplichtingen

Wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en geldende regelgeving en beroepsregels, zoals identificatie, controle van gegevens,  administratieve vereisten of bewaartermijnen, de Wet op het Financiële toezicht (Wft), het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo) en de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties.

 • Gebruik en verbetering van onze website

Op onze website kunt u zich aanmelden voor een nieuwsbrief. Om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren, verzamelen en analyseren we het surfgedrag van de bezoekers op onze website.

 • Deelname aan onze events

Bij aanmelding voor een van onze events vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze gebruiken wij om uw aanmelding te bevestigen, u op de hoogte te houden van het betreffende event, uw aanwezigheid te registreren en u (eventueel) een deelnamebewijs toe te kunnen sturen.

 • Toegangscontrole en beveiliging

Bij bezoek aan ons kantoor noteren wij bij aankomst uw naam. Op deze manier weten we bij een calamiteit wie bij ons te gast zijn en zorgen we ervoor dat zich geen onbevoegden in het gebouw bevinden.

 • Sollicitaties

Om uw (open) sollicitatie te kunnen behandelen, vragen wij om uw persoonsgegevens.

4. Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

 • toestemming van de betrokkene, die altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • een wettelijke verplichting, zoals op grond van de Wft;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar) of het toezenden van de nieuwsbrief. In dat geval zullen we altijd een gedegen afweging maken of dit belang groter is dan uw privacybelang.

Webstatistieken en cookies

Om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren verzamelen we het surfgedrag van onze websitebezoekers via analytische cookies. Dat doen wij met Google Analytics, maar dan wel op een privacyvriendelijke manier en conform het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Uw IP-adres wordt geanonimiseerd en Google mag de gegevens niet gebruiken voor eigen doeleinden.

5. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld dan wel om aan wet- en/of regelgeving te kunnen voldoen. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht dan houden wij die termijnen aan. Het CDFD bewaart persoonsgegevens van u in principe tot vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure, tenzij u ons toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens langer te bewaren in het kader van eventuele toekomstige vacatures. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens bewaren tot maximaal één jaar vanaf het moment dat u uw toestemming heeft gegeven.

6. Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, neemt u dan contact met ons op via privacy@cdfd.nl.

7. Welke rechten heeft u?

U kunt de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien. U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, ons verzoeken uw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Het is mogelijk dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten en vrijheden van derden of het belang een juridische procedure te kunnen voeren. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.

U kan hierover contact opnemen met het CDFD  door een e-mailbericht te sturen naar privacy@cdfd.nl.  U dient in uw verzoek te specificeren welke persoonsgegevens dit betreft, welk recht u wilt uitoefenen en u dient te bewijzen dat het ook uw persoonsgegevens zijn. Wij streven ernaar om  binnen een maand op uw verzoek te reageren. Bij vragen of klachten over de wijze waarop het CDFD persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met het CDFD.

8. Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met u persoonsgegevens wordt omgegaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met u gegevens omgaan.

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Omdat wij deze verklaring van tijd tot tijd kunnen aanpassen raden wij u aan om deze pagina regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen. Als we onze privacyverklaring ingrijpend veranderen dan publiceren wij dat ook via een duidelijk bericht op onze website. Als wij uw gegevens voor een andere verwerking willen gebruiken, dan zullen wij u informeren.

10. Toezicht

Wij hebben een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). De FG houdt intern toezicht op de toepassing en naleving van de AVG.  De FG is bereikbaar via fg@caop.nl .
De Autoriteit Persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Voor de Autoriteit Persoonsgegevens is de FG een belangrijk aanspreekpunt. U heeft het recht om bij de autoriteit een klacht over CDFD in te dienen. Dat kan online, of bel 088-1805250.

11. Klachten/contact met ons opnemen

Als u meer wilt weten of vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u (schriftelijk) contact met ons opnemen via: privacy@cdfd.nl of CDFD, t.a.v. Privacy Officer, Postbus 556, 2501 CN Den Haag. U vermeldt daar:

 • Uw naam, adres en telefoonnummer;
 • Over welke persoonsgegevens het gaat;
 • Wat u met de klacht wilt bereiken.