Veelgestelde vragen

Vakbekwaamheidseisen

Voor wie gelden de vakbekwaamheidseisen?

Het uitgangspunt van de vakbekwaamheidseisen is dat alle klantmedewerkers in een financiële onderneming vakbekwaam zijn. Met klantmedewerkers worden alle medewerkers bedoeld die zich bezighouden met het verlenen van financiële diensten aan klanten. Voor klantmedewerkers die adviseren geldt een diplomaplicht.

Welke beroepskwalificatie heb ik nodig?

Uw beroepskwalificatie hangt af van uw werkzaamheden en de adviesvergunning die is geregistreerd bij de AFM. De AFM kan u informeren over de beroepskwalificaties die bij uw werkzaamheden en vergunning passen.

Hoe behaal ik een beroepskwalificatie?

Als u slaagt voor het examen heeft u soms recht op zowel een certificaat (u slaagt immers voor een module) en recht op een diploma (u behaalt uw beroepskwalificatie). In dat geval ontvangt u alleen het diploma van de beroepskwalificatie.

Bestaat uw beroepskwalificatie uit meerdere modules? Dan ontvangt u alleen een diploma van de beroepskwalificatie. Het bezit van de hoogste beroepskwalificatie betekent automatisch dat u de lagere beroepskwalificatie(s) ook bezit.

Voorbeeld

De beroepskwalificatie Adviseur Schadeverzekering zakelijk is opgebouwd uit de module Basis en twee beroepskwalificaties:
 • Adviseur Schadeverzekering particulier
 • Adviseur Schadeverzekering zakelijk

U ontvangt in dit voorbeeld het diploma van de hoogste beroepskwalificatie, namelijk het diploma Adviseur Schadeverzekering zakelijk.

 

Ontvang ik een diploma of certificaat?
 • Behaalt u met het examen  een losse module? Dan ontvangt u een module certificaat.
 • Behaalt u een PE- examen? Dan ontvangt u een PE-certificaat.
 • Behaalt u met het examen  een module en daarmee ook een beroepskwalificatie? Dan ontvangt u alleen het diploma van de beroepskwalificatie.
Hoe lang blijft een module geldig?

Een module blijft onbeperkt geldig. U kunt op ieder moment de ontbrekende modules van een beroepskwalificatie behalen (met een initieel examen). Als u alle modules heeft behaald ontvangt u het diploma. Vanaf dat moment mag u adviseren.

Ben ik verplicht om mijn beroepskwalificatie geldig te houden met een PE- examen?

Ja, indien u klanten adviseert bent u verplicht de adviesbevoegdheid van de betreffende beroepskwalificatie te onderhouden met het PE-examen.

Wilt u echter als adviseur in zorgverzekeringen uw adviesbevoegdheid in zorgverzekeringen  behouden, dan dient u ofwel uw beroepskwalificatie Adviseur schadeverzekering particulier/Adviseur schadeverzekering zakelijk te onderhouden of uw beroepskwalificatie Adviseur Zorgverzekering. Wilt u de adviesbevoegdheid van beide beroepskwalificaties  geldig houden, bijvoorbeeld omdat u niet weet waar u zich in de toekomst zult bevinden op het carrierepad, dan dient u voor beide beroepskwalificaties  PE-examen te behalen.

Mag een Adviseur Schadeverzekering particulier/zakelijk ook in zorgverzekeringen adviseren?

Ja, een Adviseur Schadeverzekering particulier mag particulieren adviseren over zorgverzekeringen en aanvullende ziektekostenverzekeringen. De Adviseur Schadeverzekering zakelijk mag bovendien de zakelijke markt over zorgverzekeringen en aanvullende ziektekostenverzekeringen adviseren.

Ontvangt een adviseur Schadeverzekering Particulier/Zakelijk het diploma Adviseur Zorgverzekeringen?

Nee, een Adviseur Schadeverzekeringen particulier of zakelijk ontvangt niet apart het diploma Adviseur Zorgverzekeringen. Hij mag adviseren in schadeverzekeringen. De zorgverzekeringen maken daar onderdeel van uit.

Ik ben Adviseur Basis. Wat is er voor mij veranderd vanaf 1 april 2019?

De beroepskwalificatie 'Adviseur' is vervallen. Alleen de module Basis blijft over. Een module hoeft u niet te onderhouden met een PE-examen.

 

Ik ben Adviseur Hypothecair krediet en geen Adviseur Consumptief krediet. Wat is er veranderd vanaf 1 april 2019?

Een Adviseur Hypothecair krediet mag ook adviseren over consumptieve kredieten. U dient ter zake wel permanent actueel vakbekwaam te zijn. Dat betekent dat u op de hoogte moet zijn van de actuele ontwikkelingen inzake consumptieve kredieten en u moet deze kunnen toepassen.

Ik ben Adviseur Consumptief krediet en Adviseur Hypothecair krediet. Wat is er veranderd vanaf 1 april 2019?

Als Adviseur Hypothecair krediet mag u ook adviseren over consumptieve kredieten. Als u uitsluitend het PE-examen Adviseur Hypothecair krediet behaalt, vervalt wel de adviesbevoegdheid die gekoppeld is aan het diploma Adviseur Consumptief krediet.  Dat geeft niet, omdat de Adviseur Hypothecair krediet gerechtigd is om ook in consumptieve kredieten te adviseren en daar geen apart diploma voor nodig heeft. Dit kan gevolgen hebben indien u in de toekomst wilt stoppen met adviseren over hypothecaire kredieten en alleen nog maar wilt adviseren over consumptieve kredieten. Dan moet u of PE-examen Adviseur Hypothecair krediet blijven doen, of de adviesbevoegdheid van het diploma Adviseur Consumptief krediet herstellen met een Bijzonder Examen Adviseur Consumptief krediet.

 

Beschik ik onder het Nationaal Regime over een passende kwalificatie met het Wft-diploma Adviseur Vermogen en of het Wft-diploma Adviseur Hypothecair krediet?

Onder het Nationaal regime is het u als financieel dienstverlener toegestaan om, zonder vergunning als beleggingsonderneming, te adviseren in beleggingsfondsen. Ook mag u orders ontvangen en doorgeven in beleggingsfondsen. U beschikt daartoe met het Wft-diploma Adviseur Vermogen en of het Wft-diploma Adviseur Hypothecair krediet over een passende beroepskwalificatie. Zie de toelichting bij de Regeling van de Minister van Financiën van 21 februari 2019, nr. 2019-0000028428 ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-11214.html ) en de toelichting op de website van de AFM ( https://www.afm.nl/nationaalregime ).

Tot wanneer ben ik adviesbevoegd?

U bent adviesbevoegd tijdens de PE-periode waarin u het diploma hebt behaald en tijdens de PE-periode die daarop volgt.

Voorbeeld:
U heeft uw diploma Adviseur Hypothecair krediet in de PE-periode 1 april 2017 tot 1 april 2019 behaald. U bent bevoegd tot en met de PE-periode 1 april 2019 tot 1 april 2022. Het is wel zaak om vóór 1 april 2022 uw PE-examen te behalen. Anders bent u na 1 april 2022 niet meer adviesbevoegd.

Ik ben niet meer adviesbevoegd op basis van mijn diploma Adviseur Schade Particulier. Mag ik adviseren over particuliere schadeverzekeringen als ik adviesbevoegd ben op basis van mijn diploma Adviseur Schadeverzekeringen Zakelijk?

Ja, op basis van het diploma Adviseur Schade Zakelijk bent u bevoegd om te adviseren over particuliere schadeverzekeringen. De (lagere) beroepskwalificatie Adviseur Schade Particulier maakt namelijk deel uit van de beroepskwalificatie Adviseur Schade Zakelijk.

Voorbeeld:

Een kandidaat heeft in de periode 1 januari 2014 tot en met 31 maart 2017 zijn diploma Adviseur Schade Particulier behaald. Hij haalt geen PE-examen in de PE-cyclus 1 april 2017 tot 1-4-2019. Op 2 april 2019 slaagt hij voor het examen Schadeverzekeringen Zakelijk en ontvangt hij het diploma Adviseur Schade Zakelijk. De PE-plicht voor Adviseur Schade Particulier wordt hiermee vervangen door de PE-plicht voor Adviseur Schade Zakelijk. Deze kandidaat moet tussen 1 april 2022 en 31 maart 2025 het PE-examen Adviseur Schade Zakelijk behalen.

Algemene informatie Wft- examens

Op welke wijze komt mijn cijfer tot stand?

Om u uiteindelijk een cijfer voor uw examen te geven doorlopen we een aantal stappen.

Stap 1

Elke vraag in een examen levert een bepaald aantal punten op. In veel gevallen is de beoordeling van een vraag eenvoudig: de vraag is of goed beantwoord of fout beantwoord. Is het antwoord fout, dan krijgt u 0 punten. Is het antwoord helemaal goed, dan krijgt u het maximaal aantal punten dat bij een vraag geldt.

Er zijn echter ook vraagsoorten waarbij u een deel van het te behalen aantal punten kunt krijgen. Dit komt voor bij multiple select vragen, rangschikvragen en meervoudige invulvragen. Het berekenen van de gescoorde punten voor dergelijke vragen gaat met behulp van specifieke scoringsregels die werken met een grote nauwkeurigheid (tot 16 cijfers achter de komma).

Stap 2

De totaalscore van een examen wordt berekend door alle scores van de vragen bij elkaar op te tellen met nog steeds 16 cijfers achter de komma. Het hierdoor verkregen totaal wordt gedeeld door het maximaal aantal te behalen punten en dit levert een getal op, wederom met een nauwkeurigheid van 16 cijfers achter de komma. De uitkomst van deze deling (getal X) wordt (onafgerond) vergeleken met de cesuur van 0,68 (hetgeen overeenkomt met 68%). Is getal X kleiner dan 0,68 dan bent u gezakt, is getal X gelijk of groter dan 0,68 dan bent u geslaagd.

Stap 3

In de volgende stap wordt met de uitkomst van de deling uw cijfer bepaald volgens een van de twee formules:

 • U bent gezakt, getal X is kleiner dan 0,68
  Cijfer = getal X * (5,5/68 * 100)

 • U bent geslaagd, getal X is gelijk of groter dan 0,68
  Cijfer = ((getal X – 0,68) * (4,5/32 * 100)) + 5,5

Stap 4

Als laatste stap wordt het cijfer, dat via een van de twee formules is verkregen, afgerond op een geheel getal. Dit gehele getal ziet u als behaald cijfer in de uitslagmail.

Geeft het CDFD advies over opleidingsinstituten of exameninstituten?

Nee, het CDFD geeft geen advies.  Het CDFD erkent alleen exameninstituten. Erkende exameninstituten mogen Wft- examens afnemen.

Hoe schrijf ik mij in voor een examen?

U kunt examen doen bij een van de erkende exameninstituten. In onderstaande lijst vindt u een actueel overzicht van alle erkende exameninstituten.

Lijst erkende exameninstituten

Wanneer krijg ik de uitslag van een afgelegd examen?

Binnen 48 uur na afloop van het examen stuurt DUO de examenuitslag per e-mail.

Hoe kan ik een inhoudelijke melding doen over mijn examen?

U kunt direct na afloop of na inzage van uw examen een inhoudelijke melding doorgeven. Op de onderstaande pagina leest u hier meer over en kunt u direct uw melding doen.

Uitgebreide informatie over inhoudelijke meldingen

Wat gebeurt er bij een technische storing tijdens het examen?

Alle Wft-examens worden digitaal afgenomen. Hoewel al het mogelijke wordt gedaan om storingen te voorkomen, is het mogelijk dat er een storing optreedt tijdens uw examen. De surveillant kan vaak een storing verhelpen, een ander beeldscherm voor u regelen of een andere oplossing hebben. Ook kan de surveillant eventueel extra tijd bijgeven zodat u de gemiste tijd in kunt halen. Mocht er onverhoopt een storing optreden dat is het dus belangrijk om dit snel bij een surveillant te melden.

Hoe kan ik een melding maken over mijn examenlocatie?

U kunt hiervoor contact opnemen met het exameninstituut of regelingen hierover nalezen in het klachtenreglement van uw exameninstituut.

Lijst erkende exameninstituten

Kan ik bezwaar maken tegen mijn examenuitslag?

Nee, dit is op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht uitgesloten. 

Hoe vaak mag ik een examen herkansen?

Onbeperkt.

Vanaf welke datum zijn nieuwe ontwikkelingen in de examens verwerkt?

Eenmaal per jaar wordt nieuwe wet- en regelgeving in de Wft-examens  verwerkt. Wet- en regelgeving die gedurende het jaar verandert en nog steeds geldig is op 1 januari van het jaar erop wordt voor het eerst getoetst vanaf 1 april.

Zijn er speciale voorzieningen voor examenkandidaten met medische of andere beperkingen?

Er zijn speciale voorzieningen mogeljk. Wilt u als kandidaat met beperkingen met behulp van speciale voorzieningen een examen afleggen, dan moet u dit melden bij het exameninstituut waar u zich inschrijft. Exameninstituten bepalen zelf welke speciale voorzieningen zij aanbieden.

Kan ik mijn Wft-examen ook afleggen buiten het Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden, of in andere landen?

Nee, het CDFD heeft Wft-exameninstituten alleen een erkenning gegeven voor het afnemen van Wft-examens op examenlocaties binnen het Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Op deze wijze kan het CDFD zijn toezichttaak ten aanzien van de examenafname doelmatig uitvoeren en kan Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) de technische support garanderen.

Kan ik mijn Wft-examen in een andere taal dan Nederlands afleggen?

Nee, het CDFD stelt uitsluitend examens in de Nederlandse taal ter beschikking. Enerzijds uit doelmatigheidsoverwegingen, anderzijds omdat financieel adviseurs relevante Nederlandse wet- en regelgeving en Nederlandstalige documenten moeten kunnen lezen en begrijpen om hun vakbekwaamheid aan te tonen en consumenten te adviseren. Daarbij is niet relevant of u alleen anderstalige consumenten wilt gaan adviseren. Het Wft-diploma geeft in Nederland het recht om elke consument te adviseren.

PE-examens

Als ik mijn adviesbevoegdheid wil behouden, wanneer moet ik dan een PE-examen doen?

De PE-verplichting ontstaat op het moment dat u een beroepskwalificatie heeft behaald en adviseert. In de PE-periode na het behalen van de beroepskwalificatie moet u voor het eerst uw PE-examen behalen om  adviesbevoegd te blijven.

Hoe zijn de PE-periodes ingedeeld?
De huidige PE- periode loopt van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2022.
De volgende PE-periode loopt van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2025.
Welke datum op mijn diploma bepaalt wanneer ik mijn PE-examen moet doen?

Op het diploma staan twee data: de datum van de dagtekening en de datum waarop u aan de diploma-eisen voldoet. Op de laatstgenoemde datum is het diplomarecht ontstaan en start de PE-verplichting.

Voorbeeld 1

U heeft op 31 maart 2019 uw diploma Adviseur Vermogen behaald. Op uw diploma staat dat u sinds 31 maart 2019 aan de eisen van het diploma voldoet. U moet het PE-examen Adviseur Vermogen in de huidige periode (april 2019 tot en met 31 maart 2022) behalen.

Voorbeeld 2

U heeft op 1 april 2019 uw diploma Adviseur Vermogen behaald. Op uw diploma staat dat u sinds 1 april 2019 aan de eisen van het diploma voldoet. U moet in de volgende PE-periode (april 2022 tot en met 31 maart 2025) het PE-examen Adviseur Vermogen behalen.

Wanneer gaat mijn PE-plicht lopen als ik gedurende een PE-periode met een nieuwe module een hogere beroepskwalificatie behaal?

Als u door het behalen van een module in een PE-periode een hogere beroepskwalificatie behaalt,  dan hoeft u pas in de volgende PE-periode aan uw PE-plicht te voldoen.

Voorbeeld

Een kandidaat heeft in de periode 1 april 2017 tot en met 31 maart 2019 zijn diploma Adviseur Vermogen behaald. Op 2 april 2019 slaagt hij voor het examen Pensioenverzekeringen en ontvangt hij het diploma Adviseur Pensioen. De PE-plicht voor Adviseur Vermogen wordt hiermee vervangen door de PE-plicht voor Adviseur Pensioen. Deze kandidaat moet tussen 1 april 2022 en 31 maart 2025 het PE-examen Adviseur Pensioen behalen.

Geldt de PE-plicht ook voor losse modules?

Nee, de PE-plicht geldt alleen voor behaalde diploma’s, als u adviesbevoegd wilt blijven.

Moet ik binnen een bepaalde termijn na het behalen van modules een diploma behalen?

Nee, modules behouden hun geldigheid.

Voorbeeld

Een kandidaat heeft in 2018 module Vermogen behaald. In mei 2019 behaalt deze kandidaat de module Basis. Door de combinatie van beide modules verwerft de kandidaat het diploma Adviseur Vermogen. De PE verplichting van het diploma Adviseur Vermogen vangt aan op 1 april 2022 en eindigt uiterlijk 31 maart 2025.

Ik ben Adviseur Consumptief krediet en Adviseur Hypothecair krediet. Welk PE-examen moet ik behalen?

Een Adviseur Hypothecair krediet ook mag adviseren over consumptieve kredieten. Als u uitsluitend het PE-examen Adviseur Hypothecair krediet wilt behalen vervalt de adviesbevoegdheid voor de beroepskwalificatie Adviseur Consumptief krediet. Dit kan gevolgen hebben indien u in de toekomst wilt stoppen met adviseren over hypothecaire kredieten en alleen nog maar wilt adviseren over consumptieve kredieten. Dan moet u of PE-examen Adviseur Hypotheciar krediet blijven doen, of de adviesbevoegdheid van het diploma Adviseur Consumptief krediet herstellen met een Bijzonder Examen Adviseur Consumptief krediet.

Ik ben Adviseur Basis en ik heb geen andere beroepskwalificaties. Welk PE-examen moet ik behalen?

De PE-plicht is alleen van toepassing op beroepskwalificaties. Basis is geen beroepskwalificatie. U hoeft geen PE-examen te doen.

Wat zijn de gevolgen als ik niet op tijd aan de PE-plicht heb voldaan?

U mag niet meer adviseren over de onderwerpen van de betreffende beroepskwalificatie. U kunt uw adviesbevoegdheid herstellen met het behalen van een Bijzonder Examen.

Kan ik mijn PE-examen van de PE-periode 2017 - 2019 ook na 1 april 2019 halen?

Nee, vanaf 1 april 2019 worden uitsluitend PE-examens van de PE-periode 2019 - 2022 afgenomen. Als u uw PE-examen niet op tijd heeft gehaald, kunt u zich aanmelden voor een Bijzonder Examen.

Ik kan niet tot de examenweek wachten voor een Bijzonder Examen. Is er een alternatief?

Ja, als u snel adviesbevoegdheid wilt hebben, kunt u besluiten om de modules van uw beroepskwalificatie opnieuw te behalen.

Nadat u de modules heeft behaald, ontvangt u opnieuw een diploma en mag u weer adviseren.

Tot wanneer ben ik adviesbevoegd?

U bent bevoegd tijdens de PE-periode waarin u het diploma hebt behaald en tijdens de PE-periode die daarop volgt.

Voorbeeld:U heeft uw diploma Adviseur Hypothecair krediet in de PE-periode 1 april 2017 tot 1 april 2019 behaald. Dan bent u adviesbevoegd tot en met de PE-periode 1 april 2019 tot 1 april 2022. Het is wel zaak om voor 1 april 2022 uw PE-examen Adviseur Hypothecair krediet te behalen. Anders bent u na 1 april 2022 niet meer adviesbevoegd.