Veelgestelde vragen

Vakbekwaamheidseisen

Voor wie gelden de vakbekwaamheidseisen?

Het uitgangspunt van de nieuwe vakbekwaamheidseisen is dat alle klantmedewerkers in een financiële onderneming vakbekwaam zijn. Met klantmedewerkers worden alle medewerkers bedoeld die zich bezighouden met het verlenen van financiële diensten aan klanten. Voor klantmedewerkers die adviseren geldt een diplomaplicht.

Welke beroepskwalificatie heb ik nodig?

Uw beroepskwalificatie hangt af van uw werkzaamheden en de adviesvergunning die is geregistreerd bij de AFM. De AFM kan u informeren over de vakbekwaamheidsdiploma’s en beroepskwalificaties die bij uw werkzaamheden en vergunning passen.

Behaalt u een beroepskwalificatie?

Als u slaagt voor het examen heeft u soms recht op zowel een certificaat (u slaagt immers voor een module) en recht op een diploma ( u behaalt uw beroepskwalificatie). In dat geval ontvangt u alleen het diploma van de beroepskwalificatie.

Bestaat uw beroepskwalificatie uit meerdere modules? Dan ontvangt u alleen een diploma van de hoogste module binnen de beroepskwalificatie. Het bezit van de hoogste beroepskwalificatie betekent automatisch dat u de lagere beroepskwalificatie(s) ook bezit.

Voorbeeld

De beroepskwalificatie Schadeverzekeringen zakelijk is opgebouwd uit drie beroepskwalificaties:
 • Basis (lagere beroepskwalificatie)
 • Schadeverzekeringen particulier (lagere beroepskwalificatie)
 • Schadeverzekeringen zakelijk (hoogste beroepskwalificatie)

U ontvangt in dit voorbeeld het diploma van de hoogste beroepskwalificatie, namelijk het diploma Adviseur Schadeverzekeringen zakelijk.

De opbouw van de beroepskwalificaties vindt u hier: Vakbekwaamheid

Ontvang ik een diploma of certificaat?
 • Behaalt u met het examen  een losse module? Dan ontvangt u een module certificaat.
 • Behaalt u een PE- examen? Dan ontvangt u een PE-certificaat.
 • Behaalt u met het examen  een module en daarmee ook een beroepskwalificatie? Dan ontvangt u alleen het diploma van de beroepskwalificatie.
Wanneer ontvang ik een diploma of certificaat?

De overgangstermijn liep van 1-1-2014 tot 1-1-2017. In de overgangstermijn konden eerder behaalde, gelijkgestelde diploma’s worden aangevuld met een PEplus- examen. Daarna werden deze diploma’s omgewisseld voor het nieuwe vakbekwaamheidsdiploma dat voldeed aan de geldende eisen.

Wat is de overgangstermijn?

De overgangstermijn liep van 1-1-2014 tot 1-1-2017. In de overgangstermijn konden eerder behaalde, gelijkgestelde diploma’s worden aangevuld met een PEplus- examen. Daarna werden deze diploma’s omgewisseld voor het nieuwe vakbekwaamheidsdiploma dat voldeed aan de geldende eisen.

Kan ik na 1 januari 2017 nog een PEplus-examen afleggen?

Nee, na 1 januari 2017 is dat niet meer mogelijk.

Hoe lang blijft een modulecertificaat uit de overgangstermijn geldig?

Een modulecertificaat blijft onbeperkt geldig. U kunt op ieder moment de ontbrekende modules behalen (met een initieel examen). Als u over alle modulecertificaten beschikt ontvangt u het vakbekwaamheidsdiploma. Vanaf dat moment mag u adviseren.

Ben ik verplicht om mijn vakbekwaamheidsdiploma geldig te houden met een PE- examen?

Ja, indien u klanten adviseert bent u verplicht uw adviesbevoegdheid van de betreffende beroepskwalificatie te onderhouden met het PE-examen.

Wilt u echter als adviseur in zorgverzekeringen uw adviesbevoegdheid in zorgverzekeringen  behouden, dan dient u ofwel uw beroepskwalificatie Adviseur schadeverzekering particulier/Adviseur schadeverzekering zakelijk te onderhouden of uw beroepskwalificatie Adviseur Zorgverzekering. Wilt u de adviesbevoegdheid van beide beroepskwalificaties  geldig houden, bijvoorbeeld omdat u niet weet waar u zich in de toekomst zult bevinden op het carrierepad dan dient u voor beide beroepskwalificaties  PE-examen te behalen.

Mag een Adviseur Schadeverzekering particulier/zakelijk ook in zorgverzekeringen adviseren?

Ja, een Adviseur Schadeverzekering particulier mag particulieren adviseren over zorgverzekeringen en aanvullende ziektekostenverzekeringen. De Adviseur Schadeverzekering zakelijk mag bovendien de zakelijke markt over zorgverzekeringen en aanvullende ziektekostenverzekeringen adviseren.

Ontvangt een adviseur Schadeverzekering Particulier/Zakelijk het diploma Adviseur Zorgverzekeringen?

Nee, zij ontvangen niet apart het vakbekwaamheidsdiploma Adviseur Zorgverzekeringen. Zij mogen adviseren in schadeverzekeringen. De zorgverzekeringen maken daar onderdeel van uit.

Ik ben Adviseur Basis. Wat verandert er voor mij vanaf 1 april 2019?

De Minister van Financiën heeft besloten om  met ingang van 1 april 2019 de beroepskwalificatie ‘Adviseur’ te laten vervallen bij de module Basis.De Raad van State brengt binnenkort advies uit over de desbetreffende maatregel van bestuur (Amvb).

Als deze wijziging op de voorgenomen manier definitief wordt opgenomen in de wet- en regelgeving, dan verdwijnt de beroepskwalificatie Adviseur Basis. Alleen de module Basis blijft over. Een module hoeft u niet te onderhouden met een PE-examen. Dat geldt alleen voor beroepskwalificaties.

Ik ben Adviseur Consumptief krediet. Wat verandert er voor mij vanaf 1 april 2019?

Er verandert voor u niets. 

Ik ben Adviseur Hypothecair krediet en geen Adviseur Consumptief krediet. Wat verandert er voor mij vanaf 1 april 2019?

De Minister van Financiën heeft besloten om te regelen dat een Adviseur Hypothecair krediet ook mag adviseren over consumptief kredieten. De Raad van State brengt binnenkort advies uit over de desbetreffende algemene maatregel van bestuur (Amvb).  Deze Amvb  wordt waarschijnlijk per 1 april 2019 van kracht.

Als de wet- en regelgeving wordt aangepast zoals nu het voornemen is, dan mag een Adviseur Hypothecair krediet na 1 april 2019 ook adviseren over consumptieve kredieten. Als u na 1 april 2019 over consumptieve kredieten adviseert, dan geldt de verplichting om permanent actueel vakbekwaam te zijn. U dient permanent op de hoogte te zijn van de actuele ontwikkelingen in de vakgebieden waarin u adviseert en u moet deze kunnen toepassen.

Ik ben Adviseur Consumptief krediet en Adviseur Hypothecair krediet. Wat verandert er voor mij vanaf 1 april 2019?

De Minister van Financiën heeft besloten om te regelen dat een Adviseur Hypothecair krediet ook mag adviseren over consumptief kredieten. De Raad van State brengt binnenkort advies uit over de desbetreffende algemene maatregel van bestuur (Amvb). Deze Amvb  wordt waarschijnlijk per 1 april 2019 van kracht.  U kunt vooruitlopen op de voorgenomen wijziging en uitsluitend het PE-examen Adviseur Hypothecair krediet behalen. Dan vervalt wel  de adviesbevoegdheid die gekoppeld is aan het diploma Adviseur Consumptief krediet  voor u per 1 april 2019.  Dat geeft niet, omdat de adviseur hypothecair krediet vanaf 1 april 2019 gerechtigd is om ook in consumptieve kredieten te adviseren en daar geen apart diploma voor nodig heeft. Dit kan gevolgen hebben indien u in de toekomst wilt stoppen met adviseren over hypothecaire kredieten en alleen nog maar wilt adviseren over consumptieve kredieten. Dan moet u of PE-examen Adviseur Hypothecair krediet blijven doen, of de adviesbevoegdheid van het diploma Adviseur Consumptief krediet herstellen met een bijzonder examen Adviseur Consumptief krediet.

Als de wet- en regelgeving wordt aangepast zoals nu het voornemen is, dan mag een Adviseur Hypothecair krediet na 1 april 2019 ook adviseren over consumptieve kredieten. Het behalen van het PE-examen Adviseur Hypothecair krediet volstaat vanaf de PE-periode 2019 - 2022 in dat geval om zowel over hypothecair kredieten als over consumptieve kredieten te mogen adviseren.

Algemene informatie Wft- examens

Op welke wijze komt mijn cijfer tot stand?

Om u uiteindelijk een cijfer voor uw examen te geven doorlopen we een aantal stappen.

Stap 1

Elke vraag in een examen levert een bepaald aantal punten op. In veel gevallen is de beoordeling van een vraag eenvoudig: de vraag is of goed beantwoord of fout beantwoord. Is het antwoord fout, dan krijgt u 0 punten. Is het antwoord helemaal goed, dan krijgt u het maximaal aantal punten dat bij een vraag geldt.

Er zijn echter ook vraagsoorten waarbij u een deel van het te behalen aantal punten kunt krijgen. Dit komt voor bij multiple select vragen, rangschikvragen en meervoudige invulvragen. Het berekenen van de gescoorde punten voor dergelijke vragen gaat met behulp van specifieke scoringsregels die werken met een grote nauwkeurigheid (tot 16 cijfers achter de komma).

Stap 2

De totaalscore van een examen wordt berekend door alle scores van de vragen bij elkaar op te tellen met nog steeds 16 cijfers achter de komma. Het hierdoor verkregen totaal wordt gedeeld door het maximaal aantal te behalen punten en dit levert een getal op, wederom met een nauwkeurigheid van 16 cijfers achter de komma. De uitkomst van deze deling (getal X) wordt (onafgerond) vergeleken met de cesuur van 0,68 (hetgeen overeenkomt met 68%). Is getal X kleiner dan 0,68 dan bent u gezakt, is getal X gelijk of groter dan 0,68 dan bent u geslaagd.

Stap 3

In de volgende stap wordt met de uitkomst van de deling uw cijfer bepaald volgens een van de twee formules:

 • U bent gezakt, getal X is kleiner dan 0,68
  Cijfer = getal X * (5,5/68 * 100)

 • U bent geslaagd, getal X is gelijk of groter dan 0,68
  Cijfer = ((getal X – 0,68) * (4,5/32 * 100)) + 5,5

Stap 4

Als laatste stap wordt het cijfer, dat via een van de twee formules is verkregen, afgerond op een geheel getal. Dit gehele getal ziet u als behaald cijfer in de uitslagmail.

Geeft het CDFD advies over opleidingsinstituten of exameninstituten?

Nee, het CDFD geeft geen advies.  Het CDFD erkent alleen exameninstituten. Erkende exameninstituten mogen Wft- examens afnemen.

Hoe schrijf ik mij in voor een examen?

U kunt examen doen bij een van de erkende exameninstituten. In onderstaande lijst vindt u een actueel overzicht van alle erkende exameninstituten.

Lijst erkende exameninstituten

Wanneer krijg ik de uitslag van een afgelegd examen?

Binnen 48 uur na afloop van het examen stuurt DUO de examenuitslag per email.

Hoe kan ik een inhoudelijke melding doen over mijn examen?

U kunt direct na afloop of na inzage van uw examen een inhoudelijke melding doorgeven. Op de onderstaande pagina leest u hier meer over en kunt u direct uw melding doen.

Uitgebreide informatie over inhoudelijke meldingen

Wat gebeurt er bij een technische storing tijdens het examen?

Alle Wft-examens worden digitaal afgenomen. Hoewel al het mogelijke wordt gedaan om storingen te voorkomen, is het mogelijk dat er een storing optreedt tijdens uw examen. De surveillant kan vaak een storing verhelpen, een ander beeldscherm voor u regelen of een andere oplossing hebben. Ook kan de surveillant eventueel extra tijd bijgeven zodat u de gemiste tijd in kunt halen. Mocht er onverhoopt een storing optreden dat is het dus belangrijk om dit snel bij een surveillant te melden.

Hoe kan ik een melding maken over mijn examenlocatie?

U kunt hiervoor contact opnemen met het exameninstituut of regelingen hierover nalezen in het klachtenreglement van uw exameninstituut.

Lijst erkende exameninstituten

Kan ik bezwaar maken tegen mijn examenuitslag?

Nee, dit is op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht uitgesloten.  In de cesuur (dat is de grens tussen zakken en slagen) is een correctiefactor opgenomen.

Hoe vaak mag ik een examen herkansen?

Onbeperkt.

Vanaf welke datum zijn nieuwe ontwikkelingen in de examens verwerkt?

Eenmaal per jaar wordt nieuwe wet- en regelgeving in de Wft-examens  verwerkt. Wet- en regelgeving die gedurende het jaar verandert en nog steeds geldig is op 1 januari van het jaar erop wordt voor het eerst getoetst vanaf 1 april.

Zijn er bijzondere faciliteiten voor examenkandidaten met medische of andere beperkingen?

Er zijn diverse bijzondere faciliteiten toegestaan. Wilt u als kandidaat met beperkingen met behulp van bijzondere faciliteiten een examen afleggen, dan moet u dit melden bij het exameninstituut waar u zich inschrijft. Exameninstituten bepalen zelf welke bijzondere faciliteiten zij aanbieden.

PE-examens

Als ik mijn adviesrecht wil behouden, wanneer moet ik dan een PE-examen doen?

De PE-verplichting ontstaat op het moment dat u een beroepskwalificatie heeft behaald en adviseert. In de PE-periode na het behalen van de beroepskwalificatie moet u het eerste PE-examen behalen.

Hoe zijn de PE-periodes ingedeeld?
De eerste PE-periode duurt twee jaar: van 1 april 2017 tot en met 31 maart 2019.
De tweede PE periode duurt drie jaar: van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2022.
De periodes daarna duren eveneens drie jaar.
Welke datum op mijn diploma bepaalt wanneer ik mijn PE-examen moet doen?

Op het diploma staan twee data: de datum van de dagtekening en de datum waarop u aan de diploma-eisen voldoet. Op de laatstgenoemde datum is het diplomarecht ontstaan en start de PE-verplichting.

Voorbeeld 1

U heeft op 31 maart 2016 uw diploma Adviseur Vermogen behaald. OP uw diploma staat dat u sinds 31 maart 2016 aan de eisen van het diploma voldoet. U moet het PE-examen Adviseur Vermogen in de huidige periode (april 2017 tot en met 31 maart 2019) behalen.

Voorbeeld 2

U heeft op 31 maart 2018 uw diploma Adviseur Vermogen behaald. Op uw diploma staat dat u sinds 31 maart 2018 aan de eisen van het diploma voldoet. U moet in de komen PE-periode (april 2019 tot en met 31 maart 2022) het PE-examen Adviseur Vermogen behalen.

Wanneer gaat mijn PE-plicht lopen als ik gedurende een PE-periode met een nieuwe module een hogere beroepskwalificatie behaal?

Als u door het behalen van een module in een PE-periode een hoger gewaardeerd diploma behaalt,  dan hoeft u pas in de volgende PE-periode aan uw PE-plicht te voldoen.

Voorbeeld

Een kandidaat heeft in de periode 1 april 2014 -1 april  2017 zijn diploma Adviseur Vermogen behaald. Op 2 april 2017 slaagt hij voor het examen Pensioenverzekeringen en ontvangt hij het diploma Adviseur Pensioen. De PE-plicht voor Adviseur Vermogen wordt hiermee vervangen door de PE-plicht voor Adviseur Pensioen en start  op 1 april 2019.

Geldt de PE-plicht ook voor losse modules?

Nee, de PE-plicht geldt alleen voor behaalde (beroepskwalificatie-)diploma’s als u adviesbevoegd wilt blijven.

Moet ik binnen een bepaalde termijn na het behalen van modules een (beroepskwalificatie-)diploma verwerven?

Nee, modules behouden hun geldigheid.

Voorbeeld

Een kandidaat behaalt in mei 2017 de Wft-module Vermogen. In mei 2020 behaalt deze kandidaat de Wft-module Basis. Door de combinatie van beide modules verwerft de kandidaat het diploma Adviseur Vermogen. De PE verplichting van het diploma adviseur Vermogen vangt aan op 1 april 2022 en eindigt op uiterlijk 31 maart 2025.

Ik ben Adviseur Consumptief krediet en Adviseur Hypothecair krediet. Welk PE-examen moet ik behalen?

In de PE-periode 1 april 2017 tot 1 april 2019 geldt dat u in beginsel zowel het PE-examen Adviseur Consumptief krediet als het PE-examen Adviseur Hypothecair krediet moet behalen. Echter,  de ministerraad heeft besloten om te regelen dat een Adviseur Hypothecair krediet ook mag adviseren over consumptief kredieten. De Raad van State brengt binnenkort advies uit over de  desbetreffende algemene maatregel van bestuur (Amvb). Deze Amvb  wordt waarschijnlijk per 1 april 2019 van kracht.  U kunt vooruitlopen op de voorgenomen wijziging en uitsluitend het PE-examen Adviseur Hypothecair krediet behalen. Dan vervalt de adviesbevoegdheid voor deze beroepskwalificatie voor u per 1 april 2019. Dit kan gevolgen hebben indien u in de toekomst wilt stoppen met adviseren over hypothecaire kredieten en alleen nog maar wilt adviseren over consumptieve kredieten. Dan moet u of PE-examen Adviseur Hypotheciar krediet blijven doen, of de adviesbevoegdheid van het diploma Adviseur Consumptief krediet herstellen met een ‘bijzonder examen Adviseur Consumptief krediet'.

Ik ben Adviseur Basis en ik heb geen andere beroepskwalificaties. Welk PE-examen moet ik behalen?

De ministerraad heeft besloten om  met ingang van 1 april 2019 de beroepskwalificatie ‘Adviseur’ te laten vervallen bij de module Basis. De Raad van State brengt binnenkort advies uit over de desbetreffende algemene maatregel van bestuur (Amvb).

Wat zijn de gevolgen als ik niet op tijd aan de PE-plicht heb voldaan?

U mag niet meer adviseren over de onderwerpen van de betreffende beroepskwalificatie. U kunt uw adviesbevoegdheid weer herstellen met het behalen van een Bijzonder examen.

Bijzondere examens worden voor het eerst afgenomen in de PE-periode april 2019 tot en met maart 2022. Op 1 april 2019 wordt de informatie over de aanmelding en de inhoud van deze examens, die driemaal per jaar worden afgenomen, bekend gemaakt.

Kan ik mijn PE-examen van de PE-periode 2017 - 2019 ook na 1 april 2019 halen?

Nee, vanaf 1 april 2019 worden uitsluitend PE-examens van de PE-periode 2019 - 2022 afgenomen.

Als u uw PE-examen niet op tijd heeft gehaald, kunt u zich aanmelden voor een Bijzonder examen.

Bijzondere examens worden voor het eerst afgenomen in de PE-periode april 2019 tot en met maart 2022. Op 1 april 2019 wordt de informatie over de aanmelding en de inhoud van deze examens, die driemaal per PE-jaar worden afgenomen, bekend gemaakt.