Veelgestelde vragen

Corona en Wft-examens

Houdt het CDFD toezicht op de naleving van de coronarichtlijnen van het RIVM op de examenlocaties?

Nee, het CDFD heeft geen wettelijke bevoegdheid daartoe. Wft-exameninstituten zijn zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de coronarichtlijnen van het RIVM binnen hun bedrijf en bij de uitoefening van de werkzaamheden op examenlocaties. Het staat exameninstituten vrij om zich daarbij door een externe organisatie te laten adviseren of bij te laten staan. Het CDFD en de Stichting Examenkamer (door het CDFD gemachtigd als toezichthouder) controleren uitsluitend of de exameninstituten bij de Wft-examenafname voldoen aan de CDFD-voorschriften gebaseerd op het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo). De coronarichtlijnen van het RIVM maken daarvan geen deel uit.

De enige instantie die bevoegd is om maatregelen te nemen tegen bedrijven die de volksgezondheid in gevaar brengen is de gemeente. Een burgemeester mag een noodverordening met bestuursdwang handhaven. Bij gemeentegrens overstijgende problematiek (zoals het Coronavirus) gaat de bevoegdheid om de noodverordening vast te stellen over naar de voorzitter van de veiligheidsregio (artikel 39 Wet op de Veiligheidsregio’s).

 

Is inzage in mijn examen tijdens de lockdown mogelijk?

Ja, dat is mogelijk.

Mijn Wft

Wat betekenen de verschillende situaties in Mijn Wft?

Wanneer u adviesbevoegd bent voor een beroepskwalificatie, is de gehele kolom van die beroepskwalificatie gekleurd. Is de kolom grijs gearceerd, dan is uw adviesbevoegdheid verlopen. Is de kolom wit, dan heeft u deze adviesbevoegdheid (nog) niet en is de kolom niet op u van toepassing.

Klik hier voor de link naar:  https://www.duo.nl/zakelijk/wet-op-het-financieel-toezicht/wet-op-het-financieel-toezicht/adviesbevoegdheden-checken.jsp

Is er een andere situatie in Mijn WFT? klikt u dan hier: Bijzondere situaties in Mijn Wft

 

Algemene informatie Wft- examens

Hoe schrijf ik mij in voor een examen?

U kunt zich, doorgaans online, voor een examen inschrijven bij een door het CDFD erkend exameninstituut in (Europees) Nederland. Bij de inschrijving controleert u of uw gegevens overeenkomen met uw gegevens in de Basisregistratie Personen, zodat de juiste gegevens op uw certificaat komen te staan. Voor de inschrijving heeft u daarom uw DigiD nodig.

Lijst erkende exameninstituten

Informatie over inschrijven voor een Bijzonder Examen vindt u in de rubriek Bijzondere Examens onderaan deze pagina.

Wanneer krijg ik de uitslag van een afgelegd examen?

Binnen 48 uur na afloop van het examen stuurt DUO de examenuitslag per e-mail.

Op welke wijze komt mijn cijfer tot stand?

Om u uiteindelijk een cijfer voor uw examen te geven doorlopen we een aantal stappen.

Stap 1

Elke vraag in een examen levert een bepaald aantal punten op. In veel gevallen is de beoordeling van een vraag eenvoudig: de vraag is of goed beantwoord of fout beantwoord. Is het antwoord fout, dan krijgt u 0 punten. Is het antwoord helemaal goed, dan krijgt u het maximaal aantal punten dat bij een vraag geldt.

Er zijn echter ook vraagsoorten waarbij u een deel van het te behalen aantal punten kunt krijgen. Dit komt voor bij multiple select vragen, rangschikvragen en meervoudige invulvragen. Het berekenen van de gescoorde punten voor dergelijke vragen gaat met behulp van specifieke scoringsregels die werken met een grote nauwkeurigheid (tot 16 cijfers achter de komma).

Stap 2

De totaalscore van een examen wordt berekend door alle scores van de vragen bij elkaar op te tellen met nog steeds 16 cijfers achter de komma. Het hierdoor verkregen totaal wordt gedeeld door het maximaal aantal te behalen punten en dit levert een getal op, wederom met een nauwkeurigheid van 16 cijfers achter de komma. De uitkomst van deze deling (getal X) wordt (onafgerond) vergeleken met de cesuur van 0,68 (hetgeen overeenkomt met 68%). Is getal X kleiner dan 0,68 dan bent u gezakt, is getal X gelijk of groter dan 0,68 dan bent u geslaagd.

Stap 3

In de volgende stap wordt met de uitkomst van de deling uw cijfer bepaald volgens een van de twee formules:

  • U bent gezakt, getal X is kleiner dan 0,68
    Cijfer = getal X * (5,5/68 * 100)

  • U bent geslaagd, getal X is gelijk of groter dan 0,68
    Cijfer = ((getal X – 0,68) * (4,5/32 * 100)) + 5,5

Stap 4

Als laatste stap wordt het cijfer, dat via een van de twee formules is verkregen, afgerond op een geheel getal. Dit gehele getal ziet u als behaald cijfer in de uitslagmail.

Hoe kan ik een inhoudelijke melding doen over mijn examen?

U kunt direct na afloop of na inzage van uw examen een inhoudelijke melding doorgeven. Op de onderstaande pagina leest u hier meer over en kunt u direct uw melding doen.

Uitgebreide informatie over inhoudelijke meldingen

Wat gebeurt er bij een technische storing tijdens het examen?

Alle Wft-examens worden digitaal afgenomen. Hoewel al het mogelijke wordt gedaan om storingen te voorkomen, is het mogelijk dat er een storing optreedt tijdens uw examen. De surveillant kan vaak een storing verhelpen, een ander beeldscherm voor u regelen of een andere oplossing hebben. Ook kan de surveillant eventueel extra tijd bijgeven zodat u de gemiste tijd in kunt halen. Mocht er onverhoopt een storing optreden dan is het dus belangrijk om dit snel bij een surveillant te melden.

Geeft het CDFD advies over opleidingsinstituten of exameninstituten?

Nee, het CDFD geeft geen advies.  Het CDFD erkent alleen exameninstituten. Erkende exameninstituten mogen Wft- examens afnemen.

Hoe kan ik een melding maken over mijn examenlocatie?

U kunt hiervoor contact opnemen met het exameninstituut of regelingen hierover nalezen in het klachtenreglement van uw exameninstituut.

Lijst erkende exameninstituten

Kan ik bezwaar maken tegen mijn examenuitslag?

Nee, dit is op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht uitgesloten. 

Hoe vaak mag ik een examen herkansen?

Onbeperkt.

Vanaf welke datum zijn nieuwe ontwikkelingen in de examens verwerkt?

Eenmaal per jaar wordt nieuwe wet- en regelgeving in de Wft-examens  verwerkt. Wet- en regelgeving die gedurende het jaar verandert en nog steeds geldig is op 1 januari van het jaar erop wordt voor het eerst getoetst vanaf 1 april.

Zijn er speciale voorzieningen voor examenkandidaten met medische of andere beperkingen?

Er zijn speciale voorzieningen mogeljk. Wilt u als kandidaat met beperkingen met behulp van speciale voorzieningen een examen afleggen, dan moet u dit melden bij het exameninstituut waar u zich inschrijft. Exameninstituten bepalen zelf welke speciale voorzieningen zij aanbieden.

Kan ik mijn Wft-examen ook afleggen buiten het Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden, of in andere landen?

Nee, het CDFD heeft Wft-exameninstituten alleen een erkenning gegeven voor het afnemen van Wft-examens op examenlocaties binnen het Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Op deze wijze kan het CDFD zijn toezichttaak ten aanzien van de examenafname doelmatig uitvoeren en kan Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) de technische support garanderen.

Kan ik mijn Wft-examen in een andere taal dan Nederlands afleggen?

Nee, het CDFD stelt uitsluitend examens in de Nederlandse taal ter beschikking. Enerzijds uit doelmatigheidsoverwegingen, anderzijds omdat financieel adviseurs relevante Nederlandse wet- en regelgeving en Nederlandstalige documenten moeten kunnen lezen en begrijpen om hun vakbekwaamheid aan te tonen en consumenten te adviseren. Daarbij is niet relevant of u alleen anderstalige consumenten wilt gaan adviseren. Het Wft-diploma geeft in Nederland het recht om elke consument te adviseren.

Kan ik mijn gemaakte examen inzien?

Ja, als u een cijfer 4 of 5 heeft behaald kunt u zich, onder voorwaarden,  bij DUO aanmelden voor een inzage. U krijgt bij de inzage 20 minuten de gelegenheid om, onder toezicht, de fout beantwoorde vragen van uw examen in te zien waarbij de goede antwoorden zonder uitleg worden getoond. (Voor meer informatie zie: kandidatenbrochure)

Vakbekwaamheidseisen

Voor wie gelden de vakbekwaamheidseisen?

Het uitgangspunt van de vakbekwaamheidseisen is dat alle klantmedewerkers in een financiële onderneming vakbekwaam zijn. Met klantmedewerkers worden alle medewerkers bedoeld die zich bezighouden met het verlenen van financiële diensten aan klanten. Voor klantmedewerkers die adviseren geldt een diplomaplicht.

Welke beroepskwalificatie heb ik nodig?

Uw beroepskwalificatie hangt af van uw werkzaamheden en de adviesvergunning die is geregistreerd bij de AFM. De AFM kan u informeren over de beroepskwalificaties die bij uw werkzaamheden en vergunning passen.

Ontvang ik een diploma of certificaat?
  • Behaalt u met het examen  een losse module? Dan ontvangt u een module certificaat.
  • Behaalt u een PE- examen? Dan ontvangt u een PE-certificaat.
  • Behaalt u met het examen  een module en daarmee ook een beroepskwalificatie? Dan ontvangt u alleen het diploma van de beroepskwalificatie.
Hoe lang blijft een module geldig?

Een module blijft onbeperkt geldig. U kunt op ieder moment de ontbrekende modules van een beroepskwalificatie behalen (met een initieel examen). Als u alle modules heeft behaald ontvangt u het diploma. Vanaf dat moment mag u adviseren.

Ben ik verplicht om mijn beroepskwalificatie geldig te houden met een PE- examen?

Ja, indien u klanten adviseert bent u verplicht de adviesbevoegdheid van de betreffende beroepskwalificatie te onderhouden met het PE-examen.

Wilt u echter als adviseur in zorgverzekeringen uw adviesbevoegdheid in zorgverzekeringen  behouden, dan dient u ofwel uw beroepskwalificatie Adviseur schadeverzekering particulier/Adviseur schadeverzekering zakelijk te onderhouden of uw beroepskwalificatie Adviseur Zorgverzekering. Wilt u de adviesbevoegdheid van beide beroepskwalificaties  geldig houden, bijvoorbeeld omdat u niet weet waar u zich in de toekomst zult bevinden op het carrierepad, dan dient u voor beide beroepskwalificaties  PE-examen te behalen.

Mag een Adviseur Schadeverzekering particulier/zakelijk ook in zorgverzekeringen adviseren?

Ja, een Adviseur Schadeverzekering particulier mag particulieren adviseren over zorgverzekeringen en aanvullende ziektekostenverzekeringen. De Adviseur Schadeverzekering zakelijk mag bovendien de zakelijke markt over zorgverzekeringen en aanvullende ziektekostenverzekeringen adviseren.

Ontvangt een Adviseur Schadeverzekering Particulier/Zakelijk het diploma Adviseur Zorgverzekeringen?

Nee, een Adviseur Schadeverzekeringen particulier of zakelijk ontvangt niet apart het diploma Adviseur Zorgverzekeringen. Hij mag adviseren in schadeverzekeringen. De zorgverzekeringen maken daar onderdeel van uit.

Ik ben Adviseur Basis. Ben ik ook PE-plichtig?

Nee, de beroepskwalificatie 'Adviseur' is vervallen. Er is sinds 1 april 2019 sprake van de module Basis. Een module hoeft u niet te onderhouden met een PE-examen.

 

Ik ben Adviseur Hypothecair krediet en geen Adviseur Consumptief krediet. Mag ik adviseren over consumptieve kredieten?

Een Adviseur Hypothecair krediet mag ook adviseren over consumptieve kredieten. U dient ter zake wel permanent actueel vakbekwaam te zijn. Dat betekent dat u op de hoogte moet zijn van de actuele ontwikkelingen inzake consumptieve kredieten en u moet deze kunnen toepassen.

Beschik ik onder het Nationaal Regime over een passende kwalificatie met het Wft-diploma Adviseur Vermogen en of het Wft-diploma Adviseur Hypothecair krediet?

Onder het Nationaal regime is het u als financieel dienstverlener toegestaan om, zonder vergunning als beleggingsonderneming, te adviseren in beleggingsfondsen. Ook mag u orders ontvangen en doorgeven in beleggingsfondsen. U beschikt daartoe met het Wft-diploma Adviseur Vermogen en of het Wft-diploma Adviseur Hypothecair krediet over een passende beroepskwalificatie. Zie de toelichting bij de Regeling van de Minister van Financiën van 21 februari 2019, nr. 2019-0000028428 ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-11214.html ) en de toelichting op de website van de AFM ( https://www.afm.nl/nationaalregime ).

Tot wanneer ben ik adviesbevoegd?

U bent adviesbevoegd tijdens de PE-periode waarin u het diploma hebt behaald en tijdens de PE-periode die daarop volgt.

Voorbeeld:
U heeft uw diploma Adviseur Hypothecair krediet in de PE-periode 1 april 2017 tot 1 april 2019 behaald. U bent bevoegd tot en met de PE-periode 1 april 2019 tot 1 april 2022. Het is wel zaak om vóór 1 april 2022 uw PE-examen te behalen. Anders bent u na 1 april 2022 niet meer adviesbevoegd.

Ik heb de adviesbevoegdheid van mijn diploma Adviseur Schadeverzekering Particulier laten verlopen. Hoe kan ik de adviesbevoegdheid herstellen of opnieuw behalen?

U kunt uw adviesbevoegdheid van het diploma Adviseur Schadeverzekering Particulier herstellen met het behalen van het Bijzonder Examen Adviseur Schadeverzekering Particulier

U kunt uw adviesbevoegdheid van het diploma Adviseur Schadeverzekering Particulier opnieuw behalen door de modules Basis en Schadeverzekeringen particulier opnieuw te halen.

PE-examens

Als ik mijn adviesbevoegdheid wil behouden, wanneer moet ik dan een PE-examen doen?

De PE-verplichting ontstaat op het moment dat u een beroepskwalificatie heeft behaald en adviseert. In de PE-periode na het behalen van de beroepskwalificatie moet u voor het eerst uw PE-examen behalen om  adviesbevoegd te blijven.

Hoe zijn de PE-periodes ingedeeld?
De vorige PE-periode liep van 1 april 2017 tot en met 31 maart 2019;
De huidige PE- periode loopt van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2022;
De volgende PE-periode loopt van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2025.
Welke datum op mijn diploma bepaalt wanneer ik mijn PE-examen moet doen?

Op het diploma staan twee data: de datum van de dagtekening en de datum waarop u aan de diploma-eisen voldoet. Op de laatstgenoemde datum is het diplomarecht ontstaan en start de PE-verplichting.

Voorbeeld 1

U heeft op 31 maart 2019 uw diploma Adviseur Vermogen behaald. Op uw diploma staat dat u sinds 31 maart 2019 aan de eisen van het diploma voldoet. U moet het PE-examen Adviseur Vermogen in de huidige periode (april 2019 tot en met 31 maart 2022) behalen.

Voorbeeld 2

U heeft op 1 april 2019 uw diploma Adviseur Vermogen behaald. Op uw diploma staat dat u sinds 1 april 2019 aan de eisen van het diploma voldoet. U moet in de volgende PE-periode (april 2022 tot en met 31 maart 2025) het PE-examen Adviseur Vermogen behalen.

Wanneer gaat mijn PE-plicht lopen als ik gedurende een PE-periode met een nieuwe module een hogere beroepskwalificatie behaal?

Als uw adviesbevoegdheid van de eerste beroepskwalificatie geldig is op het moment dat u de topmodule van de hogere beroepskwalificatie haalt, hoeft u geen PE-examen te halen voor de eerste beroepskwalificatie. In de PE-periode ná het behalen van deze topmodule haalt u voor het eerst het PE-examen van de hogere beroepskwalificatie, waarna u aan de PE-plicht hebt voldaan.

Voorbeeld:

U heeft in de PE-periode 1 april 2017 tot en met 31 maart 2019 uw diploma Adviseur Vermogen behaald. Op 2 april 2019 bent u geslaagd voor het examen Pensioenverzekeringen en heeft u het diploma Adviseur Pensioen ontvangen. U hoeft geen PE-examen Adviseur Vermogen te halen en moet tussen 1 april 2022 en 31 maart 2025 het PE-examen Adviseur Pensioen behalen.

NB: Indien uw adviesbevoegdheid van de eerste beroepskwalificatie verlopen is op het moment dat u de topmodule van de hogeren beroepskwalificatie haalt, blijft de adviesbevoegdheid van de eerste beroepskwalificatie verlopen. Dat geeft niet, want u mag wel adviseren over de onderwerpen van deze beroepskwalificatie. 

Voorbeeld:

U heeft in de periode 1 januari 2014 tot en met 1 januari 2017 uw diploma Adviseur Schadeverzekering particulier behaald. In de PE-periode 1 april 2017 tot en met 31 maart 2019 heeft u geen PE-examen gedaan. Op 2 april 2019 bent u geslaagd voor het examen Schadeverzekeringen zakelijk en heeft u het diploma Adviseur Schadeverzekering zakelijk ontvangen. De adviesbevoegdheid van de beroepskwalificatie Adviseur Schadeverzekering particulier is nog altijd verlopen. Als Adviseur Schadeverzekering zakelijk mag u echter wel over particuliere schadeverzekeringen adviseren.

Geldt de PE-plicht ook voor losse modules?

Nee, de PE-plicht geldt alleen voor behaalde diploma’s, als u adviesbevoegd wilt blijven.

Moet ik binnen een bepaalde termijn na het behalen van modules een diploma behalen?

Nee, modules behouden hun geldigheid.

Voorbeeld

Een kandidaat heeft in 2018 module Vermogen behaald. In mei 2019 behaalt deze kandidaat de module Basis. Door de combinatie van beide modules verwerft de kandidaat het diploma Adviseur Vermogen. De PE verplichting van het diploma Adviseur Vermogen vangt aan op 1 april 2022 en eindigt uiterlijk 31 maart 2025.

Ik ben Adviseur Consumptief krediet en Adviseur Hypothecair krediet. Welk PE-examen moet ik behalen?

Een Adviseur Hypothecair krediet ook mag adviseren over consumptieve kredieten. Als u uitsluitend het PE-examen Adviseur Hypothecair krediet wilt behalen vervalt de adviesbevoegdheid voor de beroepskwalificatie Adviseur Consumptief krediet. Dit kan gevolgen hebben indien u in de toekomst wilt stoppen met adviseren over hypothecaire kredieten en alleen nog maar wilt adviseren over consumptieve kredieten. Dan moet u of PE-examen Adviseur Hypotheciar krediet blijven doen, of de adviesbevoegdheid van het diploma Adviseur Consumptief krediet herstellen met een Bijzonder Examen Adviseur Consumptief krediet.

Ik ben Adviseur Basis en ik heb geen andere beroepskwalificaties. Welk PE-examen moet ik behalen?

De PE-plicht is alleen van toepassing op beroepskwalificaties. Basis is geen beroepskwalificatie. U hoeft geen PE-examen te doen.

Wat zijn de gevolgen als ik niet op tijd aan de PE-plicht heb voldaan?

U mag niet meer adviseren over de onderwerpen van de betreffende beroepskwalificatie. U kunt uw adviesbevoegdheid herstellen met het behalen van een Bijzonder Examen.

Kan ik mijn PE-examen van de PE-periode 2017 - 2019 ook na 1 april 2019 halen?

Nee, vanaf 1 april 2019 worden uitsluitend PE-examens van de PE-periode 2019 - 2022 afgenomen. Als u uw PE-examen niet op tijd heeft gehaald, kunt u zich aanmelden voor een Bijzonder Examen.

Kan ik in plaats van het PE-examen ook de topmodule van mijn diploma opnieuw halen en een nieuw diploma krijgen?

Nee, de adviesbevoegdheid kan alleen worden verlengd met het behalen van een PE-examen. Sinds 1 april 2019 verstrekt DUO slechts een diploma indien voor de eerste maal een diplomarecht voor een bepaalde beroepskwalificatie ontstaat. Een tweede keer eenzelfde diploma verstrekken gebeurt alleen als de houder van een bepaald diploma alle modules voor het betreffende diploma opnieuw heeft behaald en zijn adviesbevoegdheid is verlopen. 

 

Bijzonder Examen

Hoe schrijf ik me in voor een Bijzonder Examen?

U kunt zich, doorgaans online, voor een Bijzonder Examen inschrijven bij een door het CDFD erkend exameninstituut in (Europees) Nederland. Bij de inschrijving controleert u of uw gegevens overeenkomen met uw gegevens in de Basisregistratie Personen, zodat de juiste gegevens op uw certificaat komen te staan. Voor de inschrijving heeft u daarom uw DigiD nodig.

U komt uitsluitend voor een Bijzonder Examen in aanmerking indien u uw adviesbevoegdheid wilt herstellen. U mag een Bijzonder Examen van een bepaalde beroepskwalificatie slechts eenmaal per vier maanden afleggen.

De afname van Bijzondere Examens vindt uitsluitend in onderstaande periodes plaats:

Jaar 1 van een PE-periode

Examenperiode

1

2

3

Examens vinden plaats in kalenderweek

26

43

9

Inschrijven in mogelijk in de weken

14 t/m 21

27 t/m 38

44 t/m 4

Jaar 2 en 3 van een PE-periode

Examenperiode

1

2

3

Examens vinden plaats in kalenderweek

26

43

9

Inschrijven in mogelijk in de weken

9 t/m 21

27 t/m 38

44 t/m 4

Ik kan niet tot de examenweek wachten voor een Bijzonder Examen. Is er een alternatief?

Ja, als u snel adviesbevoegdheid wilt hebben, kunt u besluiten om de modules van uw beroepskwalificatie opnieuw te behalen.